050-6478295 
dochedva@gmail.com

האם מישהו מאיתנו לא רוצה להצליח במשימה כלשהי? האם מישהו מאיתנו לא רוצה שילדו או תלמידו יצליח בחייו או בלימודיו? ודאי שכולנו רוצים להיות מצליחנים אז בוא ונהיה מעורבים כי זו השפה של ההצלחה.
קול התלמיד הלומד וקול ההורה אינם קול אחד, ולפעמים במערכת יחסים עם בית הספר והבית הקול של התלמיד הולך לאיבוד. לא אחת מדברים על התלמידים במקום לדבר איתם. כולם רוצים לשמוע את קול המורים וההורים, אבל מה בקשר לתלמידים? האם קולם של התלמידים נשמע מספיק? סוגיה זו חשובה ביותר להטמעה מושכלת של הרפורמות "עוז לתמורה" ו"אופק חדש" שבמסגרתן מצופה שיישמע קולו של הלומד בשעות הפרטניות ובהזדמנויות אחרות שהרפורמות מזמנות.
המורים בישראל נוטים לראות את פעילות ההורים כ"התערבות" במקום "מעורבות" מתוך תפיסה שההורים "פולשים" לטריטוריה המקצועית שלהם. האומנם תפיסה זו תוביל את התלמידים להישגים בלימודים?
המורים במדינת ישראל נוטים לראות את פעילות ההורים כ"התערבות" במקום "מעורבות" מתוך תפיסה שההורים "פולשים" לטריטוריה המקצועית שלהם. האם זה נכון לומר בנשימה אחת "מעורבות" ו- "התערבות"? האם המורים מבינים מהי מעורבות וכיצד יש להיערך לקראתה?
חיפוש אחר הגורמים המשפיעים על ההצלחה בלימודים מעסיק את עולם המחקר בחינוך. חוקרים רבים מסכימים כי יש מספר גורמים הקובעים את רמת ההישגים הלימודיים של התלמידים, אולם בראש ובראשונה, הגורמים להצלחה בלימודים קשורים בתלמידים עצמם וברמת המוטיבציה שלהם להצליח.
logo בניית אתרים